Cestovné poistenie

Poistenie účastníkov zájazdov

Cestujete na zájazd organizovaný našou partnerskou cestovnou kanceláriou? Cestovná agentúra ESSO Tour  ponúka v mene poisťovne Union uzatvorenie komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov, ktoré obsahuje:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie úrazu
 • poistenie storna zájazdu
 • poistenie nevydarenej dovolenky
 • poistenie zvýšených nákladov na spätnú dopravu
 • poistenie doprovodu
 • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
 • poistenie straty dokladov
 • poistenie nepojazdného vozidla
 • poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou
 • poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
 • poistenie právnej pomoci
 • poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

 

 Pre koho je cestovné poistenie určené?

Pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia a chcú vylúčiť riziko finančných ťažkostí v prípade neočakávaných udalostí. Kompletná ponuka cestovného poistenia vám umožní vycestovať do zahraničia s vedomím istoty, že ste zabezpečený pre prípad náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo spôsobenia škody tretej osobe, a že sa kedykoľvek môžete obrátiť na asistenčnú spoločnosť so žiadosťou o pomoc.

Čo je poskytnuté?

Z cestovného poistenia sa poskytuje úhrada nevyhnutných nákladov poisteného na ošetrenie, ktorému sa počas poistného času bol nútený podrobiť v dôsledku úrazu či choroby. Nevyhnutné náklady na ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nutné na nevyhnutnú liečbu a ošetrenie úrazu alebo náhle vzniknutej choroby. Za náklady na ošetrenie sa považujú výdavky na nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s úrazom alebo chorobou vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezprostredne súvisia a sú lekárom predpísané.

Čo musí urobiť poistený v prípade poistnej udalosti?

Poistený by mal urobiť všetko pre odvrátenie poistnej udalosti a pre zníženie rozsahu jej následkov, predovšetkým bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo pri ochorení lekárske ošetrenie. Ďalej je povinný riadiť sa pokynmi poistiteľa a poistiteľom poverenej asistenčnej služby.

V prípade hospitalizácie je povinný, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje, vždy kontaktovať asistenčnú službu a túto skutočnosť nahlásiť. Túto povinnosť poistený nemá, pokiaľ hospitalizácia bola s asistenčnou službou vopred konzultovaná alebo asistenčnou službou priamo sprostredkovaná.

Kedy poisťovňa neplní, či výluky z poistenia?

Poistiteľ je v niektorých prípadoch zbavený povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Ide napríklad o také situácie, kedy poistený utrpel úraz alebo ochorenie v súvislosti s:

 • požitím alkoholu alebo návykových látok alebo so zneužitím liekov

 • pokusom o samovraždu alebo vedomým poškodzovaním zdravia

 • výtržnosťou, ktorú vyvolal, alebo v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú spáchal

 • občianskymi nepokojmi, na ktorých sa priamo zúčastnil

 • vlastným konaním, kedy vedome nedodržal zákonné ustanovenia platné v danej krajine (napr. pri riadení motorového vozidla bez príslušného oprávnenia)

 • vykonávaním rizikových alebo nebezpečných druhov športu, ktoré nie je možné poistiť alebo na ktoré nebolo zjednané odpovedajúce pripoistenie, atd.